INICIO > Exposi. >
大連/Dalian de China

最後へ/Última
" Dalian de China "

 No he imagino que no vuela otra vez a Dalian.
 Pero la ciudad de Dalian es una ciudad portuaria como Málaga,
 y un poco me ha gustado, deseo visitar otra vez.

en grupo Suelo lujoso

Por un grupo "Suelo lujoso" vol.7

Aidem Photo Gallery "sirius" 8-14 de dic. de 2011

Postal de la exposi. Makoto Abe
Kyoko Uchida
Kiiyoto Umedu
Yutaka Emizu
Tsutomu Otsuka
Hiroaki Otsuka
Eiko Ochiai
Motohiro Goto
Shuichiro Shibata
Takayuki Suzuki
Hiroshi Tamura
Ken Nakajima
Hiroyuki Harada
Jun Hiraga
Yukio Misu
Hiroyoshi Yamazaki
Sumiko Yamazaki
Yoichiro Yamashita
次へ/siguiente

Volver